Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.nalinatural.pl, jest Aleksandra Skowron-Pałka, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą NaLi Natural, NIP: 8381707573, REGON: 383500935

Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej w sposób ciągły, umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z nim.
Za zapoznanie się ze składem produktu odpowiedzialność ponosi Klient, co ma na celu wykluczenie wystąpienia potencjalnych alergii.

Produkty wytwarzane przez firmę NaLi Natural mają charakter rękodzielniczy. Oznacza to, że poszczególne partie mogą różnić się między sobą kształtem, kolorem i wagą. Dotyczy to również produktów przedstawionych na zdjęciach w sklepie internetowym pod adresem www.nalinatural.pl

§1 DEFINICJE

 1. Sprzedający / Usługodawca / Administrator –Aleksandra Skowron-Pałka, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą NaLi Natural. Adres siedziby firmy: ul. Pileckiego 42A, 96-300 Żyrardów, NIP: 8381707573, REGON: 383500935, Telefon: 604 654 538, Adres mailowy: kontakt@nalinatural.pl;
 2. Klient / Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu;
 3. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nalinatural.pl za pośrednictwem którego, Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu internetowego;
 5. Towar/Produkt – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru/Produktu
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów na odległość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NaLi Natural a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin;
 8. Indywidualne Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.nalinatural.pl dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta;
 9. Usługa elektroniczna –usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez przekaz danych (na odległość) na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania.
 10. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Zakupy bez rejestracji – forma zakupu Towaru w Sklepie internetowym bez konieczności zakładania konta. Wymaga jedynie wypełnienie formularza z danymi koniecznymi do zrealizowania Zamówienia. Dane nie zostają zapisane w systemie w formie Konta. Ponowne zakupy będę wymagały ponownego wprowadzenia danych celem zrealizowania Zamówienia.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Usługa elektroniczna –usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez przekaz danych (na odległość) na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz realizuje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   • a. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;

   • b. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

   • c. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

  • d. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem określone w ustawie o prawach konsumenta
 3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego. Informacja o cenie podawana na stronie www.nalinatural.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

§3 KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Pileckiego 42 A, 96-300 Żyrardów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@nalinatural.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 604 654 538
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: bank ING 31105019241000009267412063
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-16:00

§4 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Przeglądanie Towarów w Sklepie internetowym jest możliwe bez uprzedniego logowania się. Możliwość zakupu Towaru wymaga rejestracji Klienta, założenia Indywidualnego Konta Klienta (jeśli wyraża on chęć założenia Konta) lub wybrania opcji „Zakupy bez rejestracji”.
 2. Każdorazowe zalogowanie się na stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 3. Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie Internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usług, zawartych w dokumencie i dokumentach (Regulamin i inne), opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronie Sklepu internetowego www.nalinatural.pl
 4. W celu rejestracji w Sklepie internetowym www.nalinatural.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko bądź – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną należy podać – nazwę firmy, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.
 6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Klient obowiązany jest do powstrzymywanie się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowania Sklepu.
 8. Klient jest zobowiązany zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji osobisty login i hasło oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o loginie i haśle posiada osoba trzecia bez zgody Klienta, ma on prawo do niezwłocznej zmiany hasła. Ma również obowiązek niezwłocznie poinformować o tym sklep Internetowy www.nalinatural.pl;
 9. Wszelkie Towary zamówione przez Klienta zatwierdzone opcją „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” uważa się za zamówione przez Klienta.
 10. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego www.nalinatural.pl (w tym do zapłaty) w przypadku zatwierdzenia Zamówienia poprzez akceptację „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
 11. Klient ma prawo do wyrejestrowania się ze Sklepu internetowego. W tym celu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres: kontakt@nalinatural.pl
 12. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Klient obowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu. W przypadku naruszenia przez Klienta w/w zasad, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystanie z części lub całości zasobów Sklepu internetowego oraz może również pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym. Sprzedawca ma również prawo cofnąć Klientowi prawo do korzystania ze Sklepu internetowego w przypadku dwukrotnego nieodebrania zamówionego Towaru.
 13. Osoba pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgodny firmy NaLi Natural.
 14. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za użycie oferowanych na stronie produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem. Klient jest zobowiązany do przestrzegania rekomendacji zamieszczonych na Stronie internetowej. W tym przypadku odpowiedzialność Sklepu ogranicza się do gwarancji dotyczących właściwości kosmetycznych oferowanych produktów oraz gwarancji jakości użytkowej w przypadku produktów niekosmetycznych, pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Zatem Sklep nie bierze odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez Sklep produktów.
 15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Klient nie jest w pełni sprawne.
 16. W najszerszym dopuszczalnym przez Prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient.
 17. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu;

§5 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówień, Zamówienie bez rejestracji;
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, wybór sposobu wysyłki (oznaczenie właściwego paczkomatu, przy wyborze opcji „wysyłka paczkomatem”). W wypadku Usługobiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP oraz zaznaczenie opcji „Faktura”.
 3. Usługa elektroniczna Konto dostępna jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nalinatural.pl lub też pisemnie na adres: NaLi Natural, ul. Pileckiego 42A, 96-300 Żyrardów.
 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i naciśnięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Szczegóły dotyczące zawierania Umowy sprzedaży zawarte są w rozdziale VI „Procedura zawarcia umowy sprzedaży”.
 5. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Klient może składać zamówienia 24h/dobę przez siedem dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.nalinatural.pl

§6 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.nalinatural.pl , dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybrane przez Klienta produkty należy umieścić w Koszyku poprzez wybranie opcji „Dodaj do koszyka”. W celu kontynuowania zakupów należy wybrać „Kontynuuj zakupy”. Gdy Klient chce przejść do finalizacji zamówienia należy wybrać opcję „ Przejdź do koszyka”.
 3. W trakcie składania zamówienie – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zatwierdzającego zamówienie jako zakończone – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych zarówno w zakresie rodzaju i ilości zamówionych produktów, jak również w danych osobowych, adresie dostawy czy rodzaju płatności.
 4. Po dokonaniu wyboru produktów oraz podaniu niezbędnych danych do zrealizowania zamówienia pojawi się na stronie podsumowanie do składanego zamówienia. Będzie ono zawierać zarówno informacje o zamawianych produktach jak również uwzględniać dane wysyłkowe, rodzaj płatności i całkowity koszt zamówienia.
 5. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów weryfikujących poprawność danych, które wprowadza Klient, za wyjątkiem mechanizmów sprawdzających ich kompletność. Odpowiedzialność za poprawność wprowadzanych danych spoczywa na Kliencie.
 6. Warunkiem niezbędnym przy finalizacji zamówienia jest każdorazowe zatwierdzenie:
   • - znajomości i zgody na przestrzeganie Regulaminu Sklepu internetowego NaLi Natural

   • - zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Sklepu

  • - zgody na zawarcie Umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty
 7. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie to następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Klient zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od Umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale X Odstąpienie od Umowy.
 10. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób określony w rozdziale XI Reklamacje.
 11. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w sposób i terminie określonych w rozdziale X Odstąpienie od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uznaje się ją za niezawartą. Jeśli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego ofertę kupna, oferta przestaje wiązać.

§7 SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY TOWARU

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Zone). Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez klienta podczas składania zamówienia.
 2. Dostawy Towarów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich i paczkomatów.
 3. Dostawa nastąpi w terminach wynikających z rozdziału IX Warunki dostawy

§8 CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy łącznej ceny Zamówienia, na którą składają się ceny zamawianych Produktów i koszt ich dostawy.
 2. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
   • *przelewem bankowym

  • *gotówką za pobraniem
 4. Przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o dostępnych formach płatności.
 5. Termin uiszczenia opłaty za zamówione Towary wynika z formy płatności wybranej przez Klienta. Poza płatnością gotówką za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem zamówionych Produktów.

§9 WARUNKI DOSTAWY

 1. Umowa sprzedaży zobowiązuje Sprzedawcę do dostarczenia Produktów, które są przedmiotem tej Umowy na adres podany przez Klienta w Umowie, a Klient zobowiązany jest te Produkty odebrać.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące formy dostawy:
   • -dostawa na adres wskazany przez Klienta

  • -odbiór osobisty
 3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktów są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Płatności, dostawa i koszt wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione Produkty:
   • -niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem, chyba że strony Umowy dokonały innego, indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie,

  • -niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni roboczych od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, zamówione Produkty będą gotowe do odbioru niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, chyba że strony Umowy dokonały innego, indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie. Sprzedawca poinformuje Klienta o gotowości do odbioru zamówionych Produktów.
 6. W sytuacjach niezależnych od Sklepu, które mogą uniemożliwić wysyłkę zamówionych Produktów lub odbiór osobisty przez Klienta w wyżej wymienionych terminach, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia lub kontaktuje się z klientem telefonicznie. Klient może wówczas:
   • - wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego Zamówienia

   • - zrezygnować z realizacji części Zamówienia

  • - zrezygnować z realizacji Zamówienia w całości
 7. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z Zamówienia, o którym mowa w punkcie IX.6, z powodu braku możliwości jego częściowej lub pełnej realizacji przez Sprzedającego, a przekazał już na rachunek Sprzedającego określoną w formularzu Zamówienia należność, Sprzedający zwraca wpłaconą przez Klienta kwotę (odpowiednio: częściowo lub w całości) na rachunek wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o decyzji Klienta. Dodatkowe roszczenia z tytułu niezrealizowania Zamówienia nie będą uwzględniane.

§10 PRAWO ODSTĘPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy klient, który w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego jest konsumentem i korzysta ze Sklepu internetowego, na podstawie ustawy o prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania paczki z zamówieniem. Od momentu odstąpienia od umowy Klient ma 14 dni na zwrot Produktów do Sklepu na swój koszt. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na jeden z podanych poniżej adresów.
 3. Formularz o odstąpieniu od umowy (jako załącznik nr 1 Regulaminu) powinien być przesłany na adres:
   • - mailowy: kontakt@nalinatural.pl z dopiskiem w tytule „ Odstąpienie od umowy”

  • - pocztowy: NaLi Natural, ul. Pileckiego 42 A, 96-300 Żyrardów
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.
 5. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: NaLi Natural , ul. Pileckiego 42 A, 96-300 Żyrardów
 6. Zwracany prze Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To co świadczyły obie strony, ulega zwrotowi w stanie niezmiennym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. W przypadku dokonania zamówienia z opcją „odbiór w punkcie” i nieodebrania paczki z winy Klienta, klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, natomiast zwrot opłaty za zamówienie zostanie pomniejszony o faktyczne koszty wysyłki poniesione przez sklep.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w przypadku, gdy:
   • - przedmiotem świadczenia usługi jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

   • - przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia

  • - przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu , którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§11 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady dostarczonego Towaru bądź Towarów ma od prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza (załącznik 2 Regulaminu) i przesłania go na adres:
   • - mailowy: kontakt@nalinatural.pl z dopiskiem w tytule „ Reklamacja”

  • - pocztowy: NaLi Natural, ul. Pileckiego 42 A, 96-300 Żyrardów
 3. Korzystanie z formularza „Reklamacja” nie jest obowiązkowo, jednakże zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
   • - data i numer zamówienia, w ramach którego nastąpiła realizacja zamówienia z reklamowanym Towarem

   • - imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres mailowy

   • - wskazanie Towaru zgłoszonego do reklamacji

   • - wskazanie żądań Klienta w kwestii reklamowanego Towaru

  • - uzasadnienie reklamacji
 4. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
   • - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

   • - przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

   • - zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad

  • - żądać usunięcia wady
 5. Klient składający reklamację jest zobowiązany dostarczyć wadliwy produkt na koszt i adres Sprzedawcy podany w §3 Kontakt ze sklepem.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt dostarczenia wadliwego Produktu zostanie zwrócony Klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Rozpatrywanie reklamacji odbywa się w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę produktu, który jest reklamowany przez Klienta. W przypadku potrzeby uzupełnienia przez Klienta brakujących informacji celem rozpatrzenia reklamacji termin ten może ulec wydłużeniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową lub pocztową.
 8. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 9. Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia podczas transportu Klient jest proszony o przesłanie protokołu szkody. W przypadku widocznych uszkodzenie przesyłki, prosimy o otwieranie jej przy kurierze. Jeśli zaistnieje konieczność należy spisać protokół szkody w obecności kuriera co ułatwi i przyspieszy rozpatrywanie reklamacji.

§12 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.nalinatural.pl jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych. Składając zamówienie w Sklepie i podając swoje dane osobowe Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Zamówienia. Klienci Sklepu w każdej chwili mają możliwość wglądu, kontroli, poprawiania oraz aktualizacji swoich danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia Klienta. Każdorazowo dane osobowe wymagane w celu zawarcia Umowy są wskazywane na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta ma na celu zawarcie i realizację Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznej (np. Konto, Newsletter), bezpośredni marketing Produktów i usług Sprzedawcy oraz wyrażanie przez Klienta opinii o zawartej Umowie sprzedaży.
 5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego NaLi Natural: imię i nazwisko, adres dostawy /zamieszkania/siedziby firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz dodatkowo nazwę firmy i numer NIP Klienta w przypadku Klientów nie będących konsumentami.
 6. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę, będącym Usługodawcą usług elektronicznych mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez prawo.

§13 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci innego urządzenia –w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w Cookies podczas korzystania ze strony Sklepu internetowego przez odwiedzających w celu dostarczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną, w celach marketingowych oraz statystycznych, w szczególności w celu:
   • *identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani

   • *zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia

   • *zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu internetowego

   • *dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu internetowego

  • *prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego.
 3. W każdej chwili, każdy Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Jednakże, ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania Cookies spowoduje, że utrudnione lub niemożliwe będzie dokonanie Zamówienia w Sklepie internetowym www.nalinatural.pl(np. poprzez brak zapamiętywania produktów w koszyku).
 4. Administrator przetwarza także dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy , tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby, które odwiedzają stronę Sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych od chwili udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte w ramach zawartych Umów przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany wszystkim Klientom w wersji elektronicznej na stronie sklepu www.nalinatural.pl. W ten sposób Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zapoznania się z jego treścią przez zawarciem Umowy o świadczenie usług.Formularz 1 – OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Formularz 2 – ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Płatności, dostawa i koszty wysyłki

PŁATNOŚCI
- Gdy tylko złożysz u nas zamówienie, ta wspaniała wiadomość dotrze do nas lotem błyskawicy. Równie szybko dostaniesz od nas informację, że my już w gotowości, by pakować dla ciebie nasze produkty i że czekamy tylko na opłacenie zamówienia.

- Będziemy czekać i przebierać nóżkami z radości na zaksięgowanie wpłaty przez 7 dni. Gdy to nie nastąpi, z wielkim smutkiem będziemy musieli odstawić na miejsce karton, który czekał, by wypełnić go owocami naszej pracy. Posmucimy się chwilkę, a potem pomyślimy, że przecież na pewno do nas wrócisz i dasz nam jeszcze szansę.

- Jesteśmy jednak w życiu optymistami i wierzymy, że będziemy dla Ciebie pakować zamówienie. Wtedy w tytule przelewu wpisz numer zamówienia. To ważne, bo dzięki temu zamówienie wyruszy od nas w krótszym czasie i jego realizacja przebiegnie sprawniej.

Dane do przelewu:
NaLi Natural
ul. Pileckiego 42A
96-300 Żyrardów, Polska
numer konta: 31105019241000009267412063


DOSTAWA
Zamówione produkty wysyłamy:

- kurierem
- do paczkomatu

Gdy tylko przesyłka z Twoim zamówieniem wyruszy z naszej pracowni, od razu Cię o tym poinformujemy. Za każdym razem czujemy podekscytowanie, że za 1-2 dni do Twoich rąk trafi paczka, którą tak pieczołowicie dla Ciebie skompletowaliśmy. Co by nie tracić czasu i nerwów na kuriera lub dojazd w korku do odległego paczkomatu, zamów na adres, w którym spędzasz większą część dnia lub do paczkomatu, który masz najbliżej.

Oczywiście przekażemy kurierowi Twój numer telefonu, ale on zawsze zabiegany, skontaktuje się lub nie, obowiązku kontaktu przed doręczeniem paczki niestety nie ma. Kurier pracuje w pocie czoła, paczki przerzuca raz dwa, po wyboistych droga śmiga. Obejrzyj paczkę przy odbiorze. Jeżeli widzisz uszkodzenia, sprawdź zawartość paczki w obecności kuriera. Spisanie protokołu szkody w obecności kuriera ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Zamówienia wysyłane są tylko na terytorium Polski.

KOSZT WYSYŁKI
Koszt wysyłki klient ponosi, chyba że paczkę swą produktami powyżej 300 zł napełni. Wtedy koszt wysyłki takiej paczki, po brzegi wypełnionej, pokryjemy my.

W przypadku innym koszty wysyłki kształtują się tak:
KURIER, płatność przelewem: 18 zł
PACZKOMAT, płatność przelewem: 14 zł

Zamówione produkty można również ODEBRAĆ OSOBIŚCIE w pracowni NaLi Natural w Żyrardowie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 604 654 538). Płacisz tylko za produkty, bez kosztów wysyłki. No i mamy szansę, by osobiście Was poznać, a że klientów mamy wspaniałych, to takie wizyty zawsze bardzo nas cieszą.